Czarny Cadillac

Ekra­ni­za­cja kul­to­we­go opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga „Cadil­lac Dola­na”. Tom i Eli­za­beth są kocha­ją­cym się, mło­dym mał­żeń­stwem. Pod­czas kon­nej prze­jażdż­ki, Eli­za­beth sta­je się przy­pad­ko­wym świad­kiem zbrod­ni doko­na­nej przez lokal­ne­go mafio­zo na gru­pie nie­le­gal­nych imi­gran­tów. Od tego momen­tu kobie­ta sta­je się kolej­nym celem bez­względ­ne­go zabój­cy, któ­ry zro­bi wszyst­ko, by jego zbrod­nie nie wyszły na jaw. Mimo ochro­ny FBI mafio­zo osią­ga swój cel i mor­du­je Eli­za­beth. Zroz­pa­czo­ny Tom poprzy­się­ga okrut­ną zemstę…

Dzi­siej­szy odci­nek, w odróż­nie­niu do dotych­cza­so­wych audy­cji, został nagra­ny w duecie. W dys­ku­sji bio­rą udział Hubert „Man­do” Span­dow­ski oraz Łukasz Sku­ra – recen­zent, któ­re­go tek­sty mogli­ście śle­dzić na łamach „Cza­cho­pi­sma”, „Lśnie­nia” czy „Gra­ba­rza Polskiego”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.