Jack Reacher tom 4: Podejrzany

Dwie kobie­ty zna­le­zio­ne mar­twe w ich łazien­kach. Obie słu­ży­ły w ame­ry­kań­skiej armii. Obie były napa­sto­wa­ne sek­su­al­nie przez kole­gów, poszły z tym do sądu i wygra­ły. Obie zna­ły Jac­ka Reachera.
Do por­tre­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go spo­rzą­dzo­ne­go przez FBI – inte­li­gent­ny, samot­nik, bru­tal­na oso­bo­wość, samo­zwań­czy obroń­ca pra­wa – Reacher pasu­je jak ulał. Głów­ny podej­rza­ny szyb­ko jed­nak udo­wad­nia swo­ją nie­win­ność i poma­ga w zna­le­zie­niu zabójcy.
Bo według nie­go śled­czy, przyj­mu­jąc zemstę jako motyw zabój­stwa, popeł­nia­ją duży błąd.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.