Potężna Thor. Tom 4: Thor wojny

Nie­wia­ry­god­ne, ale od ostat­nie­go pod­ca­stu o serii „Potęż­na Thor” minę­ło osiem mie­się­cy! Takie nie­do­pa­trze­nie trze­ba nad­ro­bić i dziś Misty i Jer­ry zapra­sza­ją na omó­wie­nie czwar­tej odsło­ny opo­wie­ści Aaro­na o Jane Foster w roli Tho­ra, zaty­tu­ło­wa­nej „Thor woj­ny”. Na album skła­da się tytu­ło­wa czte­ro­ze­szy­tów­ka, któ­ra kon­cen­tru­je się na tajem­ni­czym Mjol­ni­rze oraz jego nowym wła­ści­cie­lu, uzu­peł­nio­na o nie­ty­po­wy zeszyt numer sie­dem­set. Jak oce­nia­my histo­rię nowe­go Tho­ra? Czy podo­ba się nam pro­wa­dze­nie posta­ci Jane Foster? Jak dobrze Aaron pod­pro­wa­dza nas pod finał histo­rii Potęż­nej Thor? Czy koope­ra­cja wie­lu rysow­ni­ków i kolo­ry­stów przy oka­zji sie­dem­set­ne­go zeszy­tu oka­za­ła się satys­fak­cjo­nu­ją­ca dla czy­tel­ni­ków? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.