Castle Rock – sezon 2

Dru­gi sezon „Castle Rock” to ostat­nia pozy­cja zaser­wo­wa­na nam w ramach „Kin­go­wej jesie­ni 2019”. Po pre­mie­rze trzech pierw­szych odcin­ków nagra­li­śmy obszer­ny pod­cast zawie­ra­ją­cy nasze pierw­sze wra­że­nia z dru­giej już odsło­ny tej seria­lo­wej anto­lo­gii od Hulu. Dzi­siaj spo­ty­ka­my się w tym samym gro­nie, by oce­nić ów cały dru­gi roz­dział. W 341. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­na­mi sta­ją więc Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl). Jak cało­ścio­wo spodo­ba­ła nam się dru­ga seria? Ile moty­wów z twór­czo­ści Ste­phe­na Kin­ga osta­tecz­nie zna­la­zło się w tym sezo­nie? Któ­re wąt­ki poru­szo­ne w seria­lu spodo­ba­ły nam się naj­bar­dziej, a do któ­rych mamy naj­wię­cej zastrze­żeń? Jak oce­nia­my boha­te­rów, pro­wa­dze­nie ich histo­rii i kre­acje aktor­skie? Czy spodo­ba­ło nam się zupeł­nie inne podej­ście niż to pre­zen­to­wa­ne przez pierw­szy sezon „Castle Rock”? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że począt­ko­wo sta­ra­my się nie zdra­dzać szcze­gó­łów doty­czą­cych roz­wią­zań fabu­lar­nych, a od 25:42 wcho­dzi­my w stre­fę spo­ile­ro­wą, w któ­rej roz­ma­wia­my o połą­cze­niu z pierw­szym sezo­nem seria­lu oraz dys­ku­tu­je­my o zakoń­cze­niu dru­giej serii.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.