NOS4A2 – sezon 1

Świę­ta, świę­ta… i po świę­tach. Po kolej­nym sezo­nie pod­ca­sto­wej serii „Świą­tecz­ne hor­ro­ry” zaser­wo­wa­nej w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym, przy­szedł czas na wisien­kę na tor­cie w Radiu SK. Dzi­siaj na warsz­tat tra­fia pierw­szy sezon seria­lu „NOS4A2”, będą­ce­go ekra­ni­za­cją powie­ści naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga – Joego Hil­la. Jaki jest mój sto­su­nek do pier­wo­wzo­ru lite­rac­kie­go i w jakim stop­niu jestem w sta­nie wska­zać roz­bież­no­ści mię­dzy książ­ką a jej ekra­ni­za­cją? Czy są jakieś róż­ni­ce już na pozio­mie kon­struk­cji opo­wie­ści? Jak spraw­dza­ją się głów­ni boha­te­ro­wie seria­lu i akto­rzy wcie­la­ją­cy się w ich role? Czy dobrze wypa­da połą­cze­nie hor­ro­ru, magii i dra­ma­tu mło­dzie­żo­we­go? Na ile spój­ny jest ten sezon i jak bar­dzo zamknię­ty jest roz­dział histo­rii, któ­rą nam opo­wia­da? I wresz­cie czy jestem zado­wo­lo­ny z pro­duk­cji AMC i czy cze­kam na jej dru­gą odsło­nę? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.