Pierwsze wrażenia – Castle Rock – sezon 2

Kin­go­wa jesień 2019 roku powo­li dobie­ga koń­ca. Przed­ostat­nia duża pre­mie­ra za nami, a my spo­ty­ka­my się by o niej poroz­ma­wiać. Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) obej­rze­li pierw­sze trzy odcin­ki dru­gie­go sezo­nu seria­lu „Castle Rock” i posta­no­wi­li skon­fron­to­wać ze sobą swo­je wra­że­nia. Ile Ste­phe­na Kin­ga znaj­dzie­my w nowej odsło­nie seria­lu? W jak dużym stop­niu ele­men­ty z jego twór­czo­ści są zgod­ne z tym co zna­my z kart powie­ści? Czy nowa kre­acja Annie Wil­kes może kon­ku­ro­wać z posta­cią stwo­rzo­ną przez Kathy Bates, a seria­lo­wy „Ace” Mer­rill zauro­czył nas bar­dziej niż wer­sja Kie­fe­ra Suther­lan­da? Jak oce­nia­my rolę Tima Rob­bin­sa, czy­li kolej­ny wiel­ki powrót do fil­mo­we­go uni­wer­sum Kin­ga? Czy dru­giej odsło­nie „Castle Rock” bli­żej do „Twin Peaks” czy „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry”? I wresz­cie czy jeste­śmy zado­wo­le­ni z roz­wią­zań fabu­lar­nych jakie do tej pory nam zaser­wo­wa­no? Odpo­wie­dzi na i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.