Planetoids – odcinek 1

I oto jest. Po wie­lu tygo­dniach pra­cy nad słu­cho­wi­skiem, mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Wam pierw­szy odci­nek. Mamy nadzie­ję, że Wam się spodo­ba i za tydzień wró­ci­cie po wię­cej. Nie prze­dłu­ża­jąc zatem – zapra­szam do wysłuchania.

Kil­ka uwag ogólnych:
– żaden z nas nie jest akto­rem, ani nie ma ku temu inkli­na­cji, dla­te­go potrak­tuj­cie wyro­zu­mia­le naszą gło­so­wą eks­pre­sję. Pla­ne­to­ids to pro­jekt ama­tor­ski, więc… wiadomo.
– muzy­ka zosta­ła skom­po­no­wa­na spe­cjal­nie na potrze­by słu­cho­wi­ska przez Dawi­da. Po uka­za­niu się całe­go sezo­nu pla­nu­je­my udo­stęp­nić soundtrack.
– w niniej­szym odcin­ku gościn­ny występ zali­czył Hubert „Man­do” Span­dow­ski, twór­ca pod­ca­stu Radio SK, czło­wiek, któ­ry o Ste­phe­nie Kin­gu wie praw­do­po­dob­nie wię­cej, niż Ste­phen King. Do słu­cha­nia pod­ca­stu Man­do oczy­wi­ście ser­decz­nie zachęcamy.

Zapra­sza­my też do polu­bie­nia nasze­go fanpage’u.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.