Ex Machina. Tom 5

W raz z pią­tym tomem dobie­ga koń­ca przy­go­da Mit­chel­la Hun­dre­da z fote­lem bur­mi­strza Nowe­go Jor­ku. Czy wiel­ki finał „Ex Machi­ny” oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cym, czy­tel­ni­czym doświad­cze­niem? Co Jer­ry­’e­go zasko­czy­ło pozy­tyw­nie, a co nie­co roz­cza­ro­wa­ło? Jak cało­ścio­wo wypa­da seria Vau­gha­na i Har­ri­sa i czy war­to się z nią zapo­znać? Posłuchajcie!

Ex Machi­nę kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.