Pierwsze wrażenia – Historia Lisey

Przed tygo­dniem spo­tka­li­śmy się aby poroz­ma­wiać o książ­ce „Histo­rii Lisey”, dziś wra­ca­my do tema­tu w ramach pierw­szych wra­żeń z serialu

Czytaj dalej

Krótka piłka 3 – Dlaczego Abrams Cut to bzdura

Dziw­nym tra­fem po raz trze­ci w Krót­kiej pił­ce bie­rze­my na warsz­tat temat oko­ło gwiezd­no­wo­jen­ny. Tym razem do dys­ku­sji zain­spi­ro­wa­ła nas

Czytaj dalej

Star Wars IX: Skywalker. Odrodzenie

Po dwóch latach od „Ostat­nie­go Jedi”, któ­ry to film bar­dzo podzie­lił fanów, otrzy­ma­li­śmy w grud­niu wiel­ki finał nowej try­lo­gii. To

Czytaj dalej

Pierwsze wrażenia – Castle Rock – sezon 2

Kin­go­wa jesień 2019 roku powo­li dobie­ga koń­ca. Przed­ostat­nia duża pre­mie­ra za nami, a my spo­ty­ka­my się by o niej porozmawiać.

Czytaj dalej

Cloverfield Lane 10

Szy­mas i Jer­ry zapra­sza­ją dziś na omó­wie­nie kame­ral­ne­go, dobrze przy­ję­te­go thril­le­ra scie­n­ce-fic­tion Clo­ver­field Lane 10. Jak, jeśli w ogó­le, produkcja

Czytaj dalej