Moje seriale cz. 92

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji robię mały skok i choć nie zamkną­łem jesz­cze wcze­śniej­sze­go sezo­nu, roz­po­czy­nam oma­wia­nie seria­lo­we­go sezo­nu 2021/2022. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę dwie ani­ma­cje dla młod­sze­go odbiorcy:

  • 0:03:21 – Spi­dey and His Ama­zing Friends, pierw­sze wrażenia
  • 0:16:07 – He-Man and the Masters of the Uni­ver­se, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.