Potępieńcza gra

W sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu wra­ca­my do książ­ki obec­nej na naszym ryn­ku od lat, czy­li do „Potę­pień­czej gry” Clive’a Bar­ke­ra, przez wie­lu uwa­ża­nej za naj­lep­szą tego pisa­rza. W pół­to­ra­go­dzin­nej roz­mo­wie Agniesz­ki, Micha­ła i Paw­ła zna­la­zło się miej­sce na dość roz­bu­do­wa­ną sek­cję spojlerową.

Przy­pa­dek rzą­dził życiem Marty’ego Straus­sa od zawsze. Wresz­cie los się do nie­go uśmiech­nął. Zwol­nio­ny warun­ko­wo z wię­zie­nia, zosta­je ochro­nia­rzem Jose­pha Whi­te­he­ada, jed­ne­go z naj­bo­gat­szych ludzi w Euro­pie. Whi­te­he­ad rzu­cił nie­gdyś wyzwa­nie loso­wi i zagrał z nim w pra­sta­rą grę, dzię­ki któ­rej zdo­był olbrzy­mią wła­dzę i bogac­two, odda­jąc w zamian swą nie­śmier­tel­ną duszę. Teraz siły, prze­ra­ża­ją­ce potę­gi, zdol­ne do wskrze­sza­nia umar­łych, powra­ca­ją, by ode­brać to, co im należ­ne. Mar­ty, w potrza­sku pomię­dzy ziem­ski­mi wład­ca­mi a samym pie­kłem, cze­ka na ostat­nie, decy­du­ją­ce rozdanie…

Zapra­sza­my rów­nież do sek­cji spoj­le­ro­wej!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.