Świąteczne horrory cz. 06

Weso­łych Świąt kocha­ni! Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią gosz­czę w Waszych słu­chaw­kach w ten wigi­lij­ny pora­nek. Jed­no­cze­śnie kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed rokiem tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję kolej­ną daw­kę alter­na­ty­wy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i chłam wygrze­ba­ny z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum „kine­ma­to­gra­fii”.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:
– Dead End (2003)
– El Día De La Bestia (The Day of the Beast) (1995)
– Satan Claus (1996)
– San­ta Claws (1996)
– Chri­st­mas Season Mas­sa­cre (2001)
– Decoys (2004)
– Decoys 2: Alien Seduc­tion (2007)
– Sint (2010)
– The Chil­dren (2008)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.