Bazar złych snów

W pięć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas oma­wia dla Was bez­spo­ile­ro­wo pre­mie­ro­wy zbiór opo­wia­dań autor­stwa Ste­phe­na Kin­ga, tj. Bazar złych snów. Naj­pierw omó­wi dla Was wygląd i struk­tu­rę zbio­ru, następ­nie sko­men­tu­je wszyst­kie 20 zawar­tych w nim utwo­rów, a na koniec zde­ma­sku­je praw­dzi­we obli­cza Man­do i Jer­ry­’e­go oraz opo­wie o swo­ich koszmarach…

Kon­ku­ren­cyj­ny pod­cast autor­stwa bez­czel­ne­go Huber­ta i nie­szcze­re­go Michała
RSK o Wred­nym dzieciaku
RSK o Zie­lo­nym boż­ku cierpienia
RSK o Kiep­skim samopoczuciu
RSK o Moralności

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.