Santa Claus Conquers the Martians

Ame­ry­kań­ski film scien­ce-fic­tion z 1964. Uzna­wa­ny za jeden z naj­gor­szych fil­mów wszech cza­sów, regu­lar­nie poja­wia się na liście „bot­tom 100” w ser­wi­sie IMDB.

Pozna­je­my wyso­ko roz­wi­nię­tą cywi­li­za­cję Mar­sjan, któ­rej przed­sta­wi­cie­le posta­na­wia­ją upro­wa­dzić świę­te­go Miko­ła­ja. Mar­sjań­skie dzie­ci oglą­da­ją w tele­wi­zji dużo ziem­skich pro­gra­mów z posta­cią Miko­ła­ja i popa­da­ją w depre­sję, ponie­waż na ich pla­ne­cie nie ma kto dawać im pre­zen­tów. Przy­wód­ca Mar­sjan wyru­sza więc na Zie­mię aby upro­wa­dzić Miko­ła­ja i zmu­sić go do pro­duk­cji zaba­wek. Wraz z Miko­ła­jem porwa­nych zosta­je dwo­je ziem­skich dzieci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.