The Strain: The Night Eternal

W dzie­więć­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas i Isc wra­ca­ją do opa­no­wa­ne­go przez stri­goi i pogrą­żo­ne­go w ciem­no­ści Nowe­go Jor­ku, by poznać dal­sze losy dok­tor­ka, jego kochan­ki, dera­ty­za­to­ra, Laty­no­sa z Har­le­mu oraz wam­pi­rze­go mistrza. Tak, dziś oma­wia­my dla Was trze­ci sezon komik­so­we­go The Stra­in, a więc The Night Eter­nal. W pierw­szej czę­ści audy­cji przy­po­mi­na­my wyda­rze­nia dwóch pierw­szych sezo­nów, wpro­wa­dza­my Was w bru­tal­ne realia świa­ta kon­tro­lo­wa­ne­go przez stri­goi oraz oce­nia­my zakoń­cze­nie wiel­kiej try­lo­gii, by następ­nie w stre­fie spo­ile­ro­wej dać upust emo­cjom i szcze­gó­ło­wo wyło­żyć Wam zwią­zek pomię­dzy wyspą w kształ­cie sym­bo­lu bio­ha­zar­du, archa­nio­ła­mi, Biblią, Lumen, Matri­xem, far­mą ludzi i Mię­dzy­pla­ne­tar­ną Sta­cją Kosmiczną…

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:55:38 – 1:51:51
Inne pod­ca­sty z cyklu The Stra­in

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.