Luke Cage

Serial two­rzo­ny we współ­pra­cy stu­dia Marvel i plat­for­my inter­ne­to­wej Net­flix. Luke Cage w wyni­ku sabo­to­wa­ne­go eks­pe­ry­men­tu otrzy­mał wyjąt­ko­wą siłę i nie­znisz­czal­ną skó­rę. Na sku­tek wie­lu nie­praw­do­po­dob­nych wyda­rzeń jest poszu­ki­wa­ny przez poli­cję, a jed­no­cze­śnie sta­ra się odbu­do­wać swo­je życie w dziel­ni­cy Har­lem w Nowym Jor­ku. O tym jak spraw­dza się trze­ci serial ze staj­ni Marve­la i Net­fli­xa opo­wie dziś Mando.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.