Stephen King: Zło konieczne

W paź­dzier­ni­ku zaser­wo­wa­łem w Radiu SK mara­ton audy­cji, w któ­rych oma­wia­łem fil­my i seria­le doku­men­tal­ne o hor­ro­rze. Wte­dy też w Canal Plus Doku­ment pre­mie­rę miał nie­co inny tytuł z tego wor­ka, któ­ry dzi­siaj bio­rę na warsz­tat. Co tak nie­ty­po­we­go znaj­dzie­my we fran­cu­skim fil­mie doku­men­tal­nym „Ste­phen King: Zło koniecz­ne”? Czy jest on przy­ja­zny w odbio­rze? Jak wypa­da na tle dotych­czas oma­wia­nych pro­duk­cji? Co łączy go z książ­ka­mi o Kin­gu? O tych i o innych kwe­stiach osłu­cha­cie w dzi­siej­szym dwu­ję­zycz­nym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.