Harry Potter i Zakon Feniksa

Zapra­szamy na szó­sty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Zakon Fenik­sa.

Har­ry znów spę­dza nud­ne, samot­ne waka­cje w domu Dur­sley­ów. Cze­ka go pią­ty rok nauki w Hogwar­cie i chciał­by jak naj­szyb­ciej spo­tkać się ze swo­imi naj­lep­szy­mi przy­ja­ciół­mi, Ronem i Her­mio­ną. Ci jed­nak wyraź­nie go zanie­dbu­ją. Gdy Har­ry ma już dość wszyst­kie­go i posta­na­wia zmie­nić swo­ją nie­zno­śną sytu­ację, spra­wy przyj­mu­ją cał­kiem nie­ocze­ki­wa­ny obrót.
Wyglą­da na to, że nowy rok nauki w Hogwar­cie będzie bar­dzo dra­ma­tycz­ny. Po raz pierw­szy w życiu Har­ry poczu­je się tam nie jak w domu, tyl­ko… wię­zie­niu, i to nie za spra­wą przy­wró­co­ne­go do życia Lor­da Voldemorta.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.