Rzeźzin

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do miej­sco­we­go rzeź­ni­ka, by z tasa­kiem w dło­ni spraw­dzić, co w komik­so­wym nie­za­lu pisz­czy. Czym są dzi­siej­sze danie głów­ne, tj. anto­lo­gia „Rzeź­zin”, oraz dołą­czo­na do nie­go przy­staw­ka w posta­ci „Nekro­zi­nu”? Któ­re ilu­stra­cje wywo­ła­ły we mnie sko­ja­rze­nia z twór­czo­ścią Jun­jie­go Ito, a któ­re wyda­ły mi się zupeł­nie nie­czy­tel­ne? Co łączy stu­dio A24 i Spi­der-Mic­kie­go na kwa­sie? Dla­cze­go Zvyr­ke i Tomxyz napi­sa­li dla mnie nekro­log? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.