Wybieraj albo umieraj

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas testu­je zna­le­zio­ną przed osie­dlo­wym śmiet­ni­kiem grę o tytu­le CURS>R, a w trak­cie roz­gryw­ki oma­wia dla Was nie­daw­ną pre­mie­rę z Net­flik­sa, tj. „Wybie­raj albo umie­raj” (2022). Cze­go doty­czy tytuł tego fil­mu? Jak reży­ser­ski debiut Toby­’e­go Meakin­sa wypa­da na tle „Stay Ali­ve” (2006)? Na czym pole­ga obec­ne tu gło­so­we cameo Rober­ta Englun­da? W jaki spo­sób sce­na­rzy­ści połą­czy­li kosmicz­ną gro­zę z retro gamin­giem? Czy „Cho­ose or die” potra­fi wystra­szyć albo cho­ciaż zain­try­go­wać? Jakie są szan­se na ewen­tu­al­ny sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.