Sandman. Panie łaskawe. Tom 9

Poma­łu, ale nie­ubła­ga­nie Misty i Jer­ry zbli­ża­ją się do zakoń­cze­nia przy­go­dy z Sand­ma­nem. Dziś zapra­sza­my na dys­ku­sję o „Paniach łaska­wych”, czy­li dzie­wią­tym już tomie zbior­czym, któ­ry… oka­zu­je się być w zasa­dzie pierw­szym z fina­łów histo­rii Mor­fe­usza. Jak chło­pa­ki oce­nia­ją ten album? Czy kul­mi­na­cja opo­wie­ści o Wład­cy snów oka­za­ła się być satys­fak­cjo­nu­ją­ca? Posłuchajcie!

„Sand­man. Panie łaska­we” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.