Noc Grozy i Horrorów: Slumber, Dead Awake, Baba Jaga, To przychodzi po zmroku

Paweł Mate­ja z Kar­pio­we­go pod­ca­stu i Car­pe Noc­tem wybrał się na dru­gi z mara­to­nów ser­wo­wa­nych pod szyl­dem Noc Gro­zy i Hor­ro­rów. Dane mu było obej­rzeć dwa przed­pre­mie­ro­we fil­my – Slum­ber oraz Dead Awa­ke, a tak­że To przy­cho­dzi po zmro­ku i Babę Jagę. Czy w przy­pad­ku dwóch pierw­szych tytu­łów jest na co cze­kać? Jak spraw­dzi­ła się czer­pią­ca ze sło­wiań­skie­go folk­lo­ru Baba Jaga? Co Paweł sądzi o To przy­cho­dzi o zmro­ku, któ­ry to film jakiś czas temu oma­wiał tak­że Sku­ra? Posłuchajcie!

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.