Armia umarłych

Po zakoń­cze­niu nie­koń­czą­cej się histo­rii pod tytu­łem „Liga Spra­wie­dli­wo­ści”, Zack Sny­der posta­no­wił powró­cić do swo­ich korze­ni i nakrę­cić film o zom­bie. Net­flix dał mu solid­ną por­cję gotów­ki oraz wol­ność arty­stycz­ną i tak powsta­ła „Armia umar­łych”. Ran­dall, Sku­ra i Jer­ry sku­si­li się na seans tego monu­men­tal­ne­go pod wzglę­dem dłu­go­ści hor­ro­ru i dziś zapra­sza­ją na dys­ku­sję o swo­ich wra­że­niach. Czy twór­ca świet­nie przy­ję­te­go rema­ke­’u „Świ­tu żywych tru­pów” nadal potra­fi stwo­rzyć anga­żu­ją­cą histo­rię o zom­bie? Czy „Army of the Dead” to – zgod­nie z tym co suge­ro­wa­ły tra­ile­ry – kolo­ro­wy hor­ror akcji ze spo­rą daw­ką humo­ru, czy może jed­nak poważ­ny dra­mat? Jaki­mi moty­wa­mi i kon­wen­cja­mi żon­glu­je Sny­der w swo­im naj­now­szym fil­mie? I w koń­cu, czy war­to spę­dzić z „Armią umar­łych” ponad 2,5 godzi­ny sean­su? Posłuchajcie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.