Pod kopułą – sezon 2

Pew­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…

W 178. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, ku ucie­sze jak­że licz­ne­go gro­na fanów seria­lu, po raz czwar­ty powra­ca­my do tema­tu „Pod kopu­łą”. O tym seria­lu roz­ma­wia­li­śmy już przez 3h 12min 68s, ale i tak zachę­ca­my do słu­cha­nia bo pod­cast podob­nie do seria­lu robi się coraz bar­dziej absur­dal­ny ale w prze­ci­wień­stwie do seria­lu nadal bawi­my się przy nim dobrze 🙂 W dys­ku­sji bio­rą udział Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­guNekro­po­li­tan.

Do 23 minu­ty mówi­my bez spo­ile­rów z 2 sezo­nu, a od 23 minu­ty zaczy­na się część spo­ile­ro­wa, ale i tak pole­ca­my słu­chać bo to faj­na część.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.