Pełzająca śmierć

W sto czter­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zapra­sza Was na recen­zję „Peł­za­ją­cej śmier­ci” autor­stwa Toma­sza Siw­ca, a więc jed­nej z dwóch pre­mie­ro­wych ksią­żek od wydaw­nic­twa Phan­tom Books. Audy­cję roz­po­czy­na­ją reflek­sja na temat roli, jaką pro­to­pla­sta Phan­tom Books, tj. wydaw­nic­two Phan­tom Press Inter­na­tio­nal ode­gra­ło w Pol­sce w latach dzie­więć­dzie­sią­tych oraz kil­ka roz­wa­żań dot. tego, czym tak wła­ści­wie jest „kiczo­wa­ta” lite­ra­tu­ra „pul­po­wa” czy tzw. „gro­za kla­sy B”. Następ­nie prze­cho­dzi­my do dania głów­ne­go, czy­li do omó­wie­nia sze­ściu tek­stów zawar­tych w zbio­rze opo­wia­dań Toma­sza Siw­ca. Czym oka­że się tytu­ło­wa „peł­za­ją­ca śmierć”? Ile tabu moż­na zła­mać w jed­nym opo­wia­da­niu? Ile gwał­tów moż­na opi­sać w sze­ściu opo­wia­da­niach? Czy każ­dy pedo­fil musi być księ­dzem? A każ­dy ksiądz pedo­fi­lem? Czy epa­to­wa­nie prze­mo­cą pozwa­la przy­mknąć oko na bra­ki warsz­ta­to­we? Czy Phan­tom Books zadba­ło o redak­cję i korek­tę? I wresz­cie: czy twór­czość Siw­ca zago­ści na tej samej pół­ce, co powie­ści Ket­chu­ma lub Lin­dqvi­sta? Posłu­chaj­cie i prze­ko­naj­cie się sami.

UWAGA: Omó­wie­nie książ­ki (a więc stre­fa 18+) roz­po­czy­na się w 17 minu­cie 45 sekundzie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.