Scherzo Diabolico

W kolej­nej odsło­nie cyklu „Ostry pią­tek” wybie­ra­my się do Mek­sy­ku, gdzie pozna­my pew­ne­go sfru­stro­wa­ne­go księ­go­we­go, któ­ry aby popra­wić swą pozy­cję zawo­do­wą, decy­du­je się porwać cór­kę swo­je­go sze­fa. Fakt ten oczy­wi­ście nie pozo­sta­je bez kon­se­kwen­cji. „Sche­rzo Dia­bo­li­co”, bo o tym fil­mie dziś mowa, to kame­ral­ny thril­ler z ele­men­ta­mi hor­ro­ru oraz smo­li­ście czar­ne­go humo­ru. Posłu­chaj­cie, na ile sma­ko­wi­ta oka­za­ła się to mieszanka.

Sek­cja mini­spoj­le­ro­wa od 8.20

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.