Pierwsza noc oczyszczenia

W dwie­ście czter­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Nowi Ojco­wie Zało­ży­cie­le Ame­ry­ki, Man­do i Szy­mas, posta­na­wia­ją prze­pro­wa­dzić na Sta­ten Island nie­groź­ny, socjo­lo­gicz­ny eks­pe­ry­ment. Aby umi­lić sobie czas ocze­ki­wa­nia na jego efek­ty roz­ma­wia­my o „Pierw­szej nocy oczysz­cze­nia” Jame­sa DeMo­na­co. Czy pro­duk­cja ta satys­fak­cjo­nu­ją­co wyja­śnia, w jaki spo­sób mor­der­cza tra­dy­cja został wpro­wa­dzo­ny w życie i praw­nie zale­ga­li­zo­wa­ny? Z ilu per­spek­tyw uka­za­no tytu­ło­wą czyst­kę? Co sądzi­my o głów­nych pro­ta­go­ni­stach? Ile w tym fil­mie hor­ro­ru, a ile kina akcji? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.