Stranger Things: Ciemność nad miastem

Wydaw­nic­two Porad­nia K nie dało dłu­go cze­kać miło­śni­kom seria­lu „Stran­ger Things” i bar­dzo szyb­ko wypu­ści­ło kolej­ną książ­kę roz­wi­ja­ją­cą to uni­wer­sum. „Ciem­ność nad mia­stem” Ada­ma Chri­sto­phe­ra to histo­ria z prze­szło­ści Jima Hop­pe­ra, któ­rą poli­cjant z Haw­kings opo­wia­da Nast­ce. Czy jest to dobre wpro­wa­dze­nie do pro­duk­cji Net­flik­sa? Jak bar­dzo książ­ka zazę­bia się z seria­lem i jak duży wpływ maja na sie­bie te dwa tytu­ły? Czy sen­sa­cyj­na histo­ria zapre­zen­to­wa­na w powie­ści jest atrak­cyj­na sama w sobie i jak spraw­dza się w ode­rwa­niu od seria­lu. I wresz­cie czy jest to po pro­stu dobra powieść? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę „Stran­ger Things: Ciem­ność nad mia­stem” w inter­pre­ta­cji pana Miko­ła­ja Kraw­czy­ka kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.