Na granicy

W sto ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza w Biesz­cza­dy, by spraw­dzić, jak Mar­cin Doro­ciń­ski, Andrzej Chy­ra, Bar­tosz Bie­le­nia i Kuba Hen­rik­sen spraw­dza­ją się w pol­skim thril­le­rze ze sce­na­riu­szem i reży­se­rią Woj­cie­cha Kasper­skie­go. Czym tak napraw­dę jest Na gra­ni­cy? Czy Pola­cy potra­fią krę­cić kino gatun­ko­we? Jak mło­dzi akto­rzy wypa­dli na ekra­nie? Dla­cze­go prze­ra­ża mnie Mar­cin Doro­ciń­ski? Czy war­to nabyć pol­skie wyda­nie DVD wspo­mnia­ne­go fil­mu? O tym wszyst­kim usły­szy­cie dziś w nowym Nawie­dzo­nym Podcaście.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa: 20:51 – 30:30
Na gra­ni­cy w bazie Film Polski

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.