True Detective. Sezon 3

Kolej­ny sezon „True Detec­ti­ve” dobiegł koń­ca. Jer­ry, któ­ry oglą­dał serial na bie­żą­co, posta­no­wił bez­zwłocz­nie nagrać omó­wie­nie cało­ści. Czy naj­now­sza odsło­na anto­lo­gii od Nica Piz­zo­lat­to jest dobra? A może oka­za­ła się naj­lep­szą z trzech dotych­cza­so­wych? Jak wypa­dli akto­rzy zmu­sze­ni grać te same posta­cie na prze­strze­ni 35 lat? Czy akcja pro­wa­dzo­na na kil­ku płasz­czy­znach cza­so­wych nie wpro­wa­dzi­ła nad­mier­ne­go cha­osu? Ile kry­mi­na­łu znaj­dzie­my w „Detek­ty­wie”? Co jest naj­więk­sza siłą tego sezo­nu? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 0:19:22


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.