11 lat podcastu Radio SK + Patronite

Zapra­szam na odci­nek rocz­ni­co­wy. To już dru­gi pod­ca­sty w tym tygo­dniu, któ­ry pełen jest audio­blo­go­we­go gada­nia, wor­ka reflek­sji i pod­su­mo­wa­nia na temat pra­cy nad pod­ca­stem. Dzi­siaj mówię o pla­nach na przy­szłość oraz spo­glą­dam na minio­ne dwa­na­ście mie­się­cy. W dru­giej czę­ści pod­ca­stu opo­wia­dam o star­cie Patro­ni­te, któ­ry co praw­da już wystar­to­wał kil­ka dni temu, ale nume­ra­cja pod­ca­stu i cele­bro­wa­nie peł­nej set­ki nie pozwo­li­ły mi wte­dy wrzu­cić tej audycji.

Jeśli podo­ba ci się to co robię i chcesz spra­wić by moja pra­ca była nie­co łatwiej­sza to zapra­szam na https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.