Legendy Star Wars – Trylogia Thrawna: Dziedzic Imperium

Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do tema­tu Gwiezd­nych wojen i tym razem bio­rą na warsz­tat powieść podwój­nie legen­dar­ną. Po raz pierw­szy będą bowiem dys­ku­to­wać o książ­ko­wych legen­dach, a do tego roz­mo­wa będzie doty­czyć tytu­łu, któ­ry jest dla wie­lu jed­ną z naj­waż­niej­szych powie­ści z całe­go roz­sze­rzo­ne­go uni­wer­sum. A mowa oczy­wi­ście o otwie­ra­ją­cym Try­lo­gię Thraw­na „Dzie­dzi­cu Impe­rium”, któ­ra to książ­ka zosta­ła nie­daw­no wzno­wio­na przez wydaw­nic­two Uro­bo­ros. Z jakiej pozy­cji pano­wie oma­wia­ją ten pierw­szy tom? Czy była to ich pierw­sza lek­tu­ra? Czy są w gro­nie odda­nych fanów?  Jak oce­nia­ją postać Wiel­kie­go Admi­ra­ła? Jakie są naj­waż­niej­sze plu­sy cało­ści, a co nie do koń­ca im zagra­ło? I w koń­cu, czy się­gną po kolej­ne tomy? To ostat­nie może­cie w sumie skre­ślić – się­gną. Ale i tak zachę­ca­my do odsłuchu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.