Szybcy i wściekli 10

Po dwóch latach prze­rwy seria „Szyb­cy i wście­kli” powra­ca na kino­we ekra­ny z wiel­kim fina­łem. A raczej poło­wą (a może jed­ną trze­cią?) fina­łu. Przy tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Rychu, Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva oraz Jer­ry aby pody­sku­to­wać o tym na ile dzie­sią­ta odsło­na tego tasiem­ca fak­tycz­nie cier­pi na zmę­cze­nie mate­ria­łu, a na ile potra­fi nadal dawać fraj­dę. Roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o ato­mi­za­cji fabu­ły na kil­ka pomniej­szych wąt­ków, o ego Vina Dise­la, o tym dla­cze­go Jason Mamoa z miej­sca stał się naj­lep­szym zło­lem w całej serii, o butach i one-line­rach Brie Lar­son oraz o śmier­ci (a raczej jej bra­ku) w uni­wer­sum „Szyb­kich i wście­kłych”. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym odcinku. 

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.