Into the Dark: All That We Destroy

W dwie­ście czter­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas tra­fia­ją do świa­ta, gdzie klo­no­wa­nie ludzi sta­ło się moż­li­we. Obser­wu­jąc losy dok­tor Vic­to­rii Har­ris oraz jej żyją­ce­go na odlu­dziu syna-socjo­pa­ty, oma­wia­my dla Was ósmy już epi­zod seria­lu „Into the Dark”, tj. „All That We Destroy”. Czy osa­dze­nie akcji w nie­da­le­kiej przy­szło­ści wpro­wa­dzi­ło odro­bi­ny świe­żo­ści do ciut skost­nia­łej for­mu­ły seria­lu od Hulu? Jak oce­nia­my czwór­kę akto­rów, na któ­rych bar­kach opie­ra się całe to wido­wi­sko? Czy zakoń­cze­nie – mimo pew­nych uste­rek – usa­tys­fak­cjo­no­wa­ło nas? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.