Star Wars Komiks – Darth Vader: Mroczny Lord Sithów

Cze­ka­li­śmy, cze­ka­li­śmy i docze­ka­li­śmy się! Na pol­skim ryn­ku, w ramach kolej­ne­go nume­ru Star Wars Komiks, otrzy­ma­li­śmy otwar­cie dru­giej serii poświę­co­nej posta­ci Dar­tha Vade­ra – „Darth Vader: Mrocz­ny Lord Sithów”. Jak spodo­bał się nam pierw­szy tom tak powszech­nie chwa­lo­ne­go komik­su? Czy Char­les Soule, któ­re­go pra­cę przy „Poe Dame­ro­nie” oce­nia­my – póki co – róż­nie, pora­dził sobie z począt­ka­mi Vade­ra jako Mrocz­ne­go Lor­da? Na ile czuć, że mamy do czy­nie­nia z cią­głą serią, a na ile otwar­cie sta­no­wi zamknię­tą opo­wieść? Jak oce­nia­my rysun­ki Giu­sep­pe Camun­co­lie­go, któ­re­go może­cie koja­rzyć z „The Supe­rior Spi­der-Mana”? Czy cze­ka­my na kolej­ną odsło­nę cyklu? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście, wzbo­ga­co­nym oczy­wi­ście o tra­dy­cyj­ną por­cję komik­so­wych newsów!

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.