O zinach i komiksach niezależnych słów kilka

W ostat­nim Prze­ca­ście Jer­ry przed­sta­wił krót­ko swo­je wra­że­nia z Poznań­skie­go Festi­wa­lu Sztu­ki Komik­so­wej A.D. 2019, a dziś zapra­sza na pod­cast, któ­ry tą impre­zą został zain­spi­ro­wa­ny. Na przy­kła­dzie kil­ku zinów, któ­re wpa­dły mu w ręce w ostat­nich tygo­dniach oraz por­cji komik­sów nie­za­leż­nych – będą­cych pokło­siem wizy­ty wła­śnie na Dniu Dar­mo­we­go Komik­su – opo­wie on, co w takiej for­mie komik­so­wej do nie­go tra­fia i dla­cze­go war­to się pol­skim komik­sem – tak­że tym nie­za­leż­nym – zainteresować. 

Zgod­nie z zapo­wie­dzią lin­ku­ję do twór­ców i zinów, o któ­rych opowiadam:


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.