Impostor

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się w podróż na irlandz­ką pro­win­cję, by zba­dać poło­żo­ny w lesie, gigan­tycz­ny lej kra­so­wy oraz rela­cje łączą­ce samot­ną mat­kę z jej synem. Co łączy reży­ser­ski debiut peł­no­me­tra­żo­wy Lee Cro­ni­na z fil­mem „Mar­twe zło: Odro­dze­nie” (2023)? Dokąd prze­no­si nas akcja „Impo­sto­ra” (2019)? Czy rok 2019 moż­na nazwać rokiem „złe­go nasie­nia” w kinie gro­zy? Ile moż­li­wo­ści inter­pre­ta­cji pre­zen­to­wa­nych wyda­rzeń daje nam sce­na­riusz Cro­ni­na? W jaki spo­sób stra­szy „The Hole in the Gro­und”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.