Creepshow. Sezon 4. Odcinek 1: Twenty Minutes with Cassandra/Smile

Poło­wa paź­dzier­ni­ka za nami, a w Radiu SK włą­cza­my dru­gi bieg. W tym roku dro­ga do Hal­lo­we­en upły­nie nam pod szyl­dem Cre­ep­show. W pią­tek trzy­na­ste­go plat­for­ma Shud­der zro­bi­ła nam nie­spo­dzian­kę, udo­stęp­nia­jąc od razu cały czwar­ty sezon seria­lu. Dzi­siaj zaczy­na­my oma­wiać go odci­nek po odcin­ku. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK znów spo­tka­li­śmy się w okro­jo­nym skła­dzie. O otwar­ciu nowej serii roz­ma­wia­ją Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz. A na warsz­tat bierz­my dzi­siaj dwa seg­men­ty – „Twen­ty Minu­tes with Cas­san­dra” oraz „Smi­le”. Czy serial zasko­czył nas tak samo pozy­tyw­nie jak pierw­szy zeszyt komik­su? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.