Kobiety eksploatacji. Odcinek 8: Oskarżeni

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Kobie­ty Eks­plo­ata­cji na dobre roz­go­ści­ły się w latach 80. Dla nur­tu rape and reven­ge to czas gra­nicz­ny, swo­isty moment zmian. Fil­mow­cy podej­mą pró­bę odświe­że­nia gatun­ku – porzu­cą oczy­wi­ste sche­ma­ty na rzecz for­mal­nych eks­pe­ry­men­tów. Zabio­rą głos w waż­nej spra­wie, zacho­wu­jąc indy­wi­du­al­ny styl i prze­no­sząc zagad­nie­nie kobie­cej krzyw­dy do głów­ne­go nur­tu. Przed nami fil­mo­wy kalej­do­skop dzieł doce­nia­nych, nagra­dza­nych, podzi­wia­nych, zarów­no przez widzów, jak i przez krytyków. 

W 1988 roku miał pre­mie­rę film „Oskar­że­ni” w reży­se­rii Joh­na­ta­na Kapla­na. Film waż­ny, sze­ro­ko oma­wia­ny z doce­nio­ną rolą Jodie Foster. Gdy Sarah Tobias weszła do bary Mill jesz­cze nie wie­dzia­ła, że prze­ży­je tam praw­dzi­wy kosz­mar. Padła ofia­rą zbio­ro­we­go gwał­ty, a świad­ko­wie zda­rze­nia, zamiast jej pomóc lub zawia­do­mić poli­cję dopin­gu­ją krzyw­dzą­cych ją męż­czyzn. Sara zgła­sza napaść i posta­na­wia kon­se­kwent­nie wal­czyć o swo­ją spra­wie­dli­wość. W tej nie­rów­nej bata­lii – z męskim śro­do­wi­skiem i bez­dusz­nym sys­te­mem – towa­rzy­szyć jej będzie ambit­na pro­ku­ra­tor Kath­ryn Murphy. 

O kobie­cym gło­sie sprze­ci­wu, pięt­no­wa­niu ofia­ry, spo­łecz­nym przy­zwo­le­niu, kul­tu­rze gwał­tu. O tym, czy nie­udzie­le­nie pomo­cy to też prze­stęp­stwo. O oso­bi­stych doświad­cze­niach człon­ków eki­py. Oraz o sce­nie, któ­ra prze­szła do histo­rii kina. Roz­ma­wia­ją Mar­ta i Bogu­sia. Polecamy!

Arty­kuł, o któ­rym Bogu­sia wspo­mi­na w pod­ca­ście znaj­dzie­cie tutaj.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.