Horrory wielkanocne 2

W sto dwu­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Szy­mas oraz naj­więk­szy eks­pert od spraw hor­ro­rów świą­tecz­nych w naszym uni­wer­sum, tj. Man­do posta­no­wi­li omó­wić dla Was – zgod­nie z zapo­cząt­ko­wa­ną rok wcze­śniej tra­dy­cją – dwa hor­ro­ry „wiel­ka­noc­ne” „z wyż­szej pół­ki”. Eks­pert zapro­po­no­wał seans fil­mów Bun­ny The Kil­ler Thing (2015) oraz The Bun­ny­man 2 (The Bun­ny­man Resur­rec­tion / The Bun­ny­man Mas­sa­cre, 2014). Jak bar­dzo bola­ło? Jak wiel­ką krzyw­dę zro­bi­li­śmy sobie, aby umi­lić(?) Wam świę­ta? Któ­ry z wymie­nio­nych fil­mów to „dzie­ło Kubric­ka”, a któ­ry jest hor­ro­ro­wą Casa­blan­cą? Co jest – zda­niem Jer­ry­’e­go – naj­gor­szym fil­mem wszech­cza­sów? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­sze­go, „świą­tecz­ne­go” Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu. Miłe­go słuchania!

 Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.