Star Wars Komiks – Poe Dameron: Eskadra Czarnych

Chcie­li­śmy do tego nie dopu­ścić, ale znów zebra­ły nam się do omó­wie­nia aż dwa nume­ry Star Wars Komiks. Dziś zabie­ra­my się za nad­ro­bie­nie zale­gło­ści i bie­rze­my na warsz­tat, wycze­ki­wa­ny przez nas, pierw­szy tom serii „Poe Dame­ron”. Czy Char­les Soule, autor tak chwa­lo­ne­go przez nas „Lan­do”, ponow­nie się spraw­dził w roli sce­na­rzy­sty? Jak komiks pod­bu­do­wu­je wyda­rze­nia zna­ne z „Prze­bu­dze­nia mocy”? Czy spraw­dza się jako auto­no­micz­ne dzie­ło? I w koń­cu, czy opo­wieść wcią­gnę­ła nas na tyle, że cze­ka­my już na kolej­ny album z tej serii? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w naj­now­szym odcinku.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.