Cienie Nowego Orleanu

Maciej Lewan­dow­ski powró­cił ze swo­ją dru­gą powie­ścią, nadal sil­nie inspi­ru­jąc się Love­cra­ftem, ale prze­no­sząc akcję książ­ki do Nowe­go Orle­anu w latach 20tych XX wie­ku i ser­wu­jąc nam mie­szan­kę kry­mi­na­łu z hor­ro­rem. Jak „Cie­nie Nowe­go Orle­anu” wypa­da­ją na tle debiu­tanc­kie­go „Splą­ta­nia”? Czy war­to wie­rzyć w hasła rekla­mo­we suge­ru­ją­ce, że ta książ­ka to coś dla fanów Love­cra­fta oraz seria­lu „Detek­tyw”? Czy pier­wot­na for­ma tej opo­wie­ści, tj. serial audio stwo­rzo­ny dla por­ta­lu Autioteka.pl, wpły­wa na odbiór cało­ści? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.