Luke Cage – sezon 2

Man­do i Sick powra­ca­ją do oma­wia­nia kolej­ne­go seria­lu z net­flik­so­we­go uni­wer­sum Marve­la. Tym razem na warsz­tat tra­fia anu­lo­wa­ny wczo­raj „Luke Cage” i jego dru­gi sezon. Audy­cja nagry­wa­na była jed­nak jesz­cze bez tej wie­dzy, dla­te­go chło­pa­cy dys­ku­tu­ją tro­chę o ewen­tu­al­nej przy­szło­ści serii oraz o wpły­wie jaki na kolej­ny sezon może mieć kasa­cja „Iron Fista”. Oprócz tego poru­sza­ją wątek roz­wo­ju seria­lu i głów­ne­go boha­te­ra, czar­nych cha­rak­te­rów dru­gie­go sezo­nu, wystę­pów gościn­nych i powią­zań w ramach uni­wer­sum oraz ogól­nej wymo­wy i kli­ma­tu dru­giej odsło­ny przy­gód obroń­cy Har­le­mu. Czy twór­cy odro­bi­li lek­cję i wycią­gnę­li wnio­ski z błę­dów w pierw­szej serii? Czy dru­ga odsło­na seria­lu przy­pa­dła nam do gustu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.