Wyzwanie z Innego Świata

Dzię­ki Wydaw­nic­twu IX oraz Audiotece.pl może­my od jakie­goś cza­su cie­szyć się pierw­szym, ofi­cjal­nym audio­bo­okiem Love­cra­fta dostęp­nym w naszym pięk­nym kra­ju. Jer­ry posta­no­wił się zatem zapo­znać z “Wyzwa­niem z Inne­go Świa­ta” wła­śnie w takiej for­mie, a dziś podzie­li się z Wami swy­mi wra­że­nia­mi. Jak wypa­da dobór tek­stów? Dla­cze­go war­to się­gnąć po wer­sję audio? Czy tek­sty humo­ry­stycz­ne Love­cra­fta to coś wię­cej niż egzo­tycz­na cie­ka­wost­ka? Ile razy w nagra­niu pada sło­wo “kurio­zal­ne”? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym Kar­pio­wym Podcaście!

Opis zbio­ru, o któ­rym mówię w podcaście.

Rewe­la­cyj­na wer­sja audio do zna­le­zie­nia oczy­wi­ście tutaj.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.