Forgotten Hill Mementoes

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza na Zapo­mnia­ne Wzgó­rze, gdzie pozna histo­rię miesz­kań­ców tego prze­klę­te­go i zepsu­te­go miej­sca. Jaka jest histo­ria gier z serii „For­got­ten Hill”? Co skła­da się na opu­bli­ko­wa­ny na Ste­amie tytuł „For­got­ten Hill Memen­to­es”? Jak oce­niam zagad­ki w tym przy­go­dów­ko­wym „esca­pe roomie”? Czy na pierw­szy rzut oka brzyd­ka opra­wa gra­ficz­na powin­na nas odstra­szyć? Jak FH wypa­da na tle gier z serii Rusty Lake? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.