Alex sam w domu

John Hughes życzył sobie trze­cie­go fil­mu z Macau­ley­em Cul­ki­nem w roli Kevi­na, jed­nak osta­tecz­nie zre­zy­gno­wał z typo­wej kon­ty­nu­acji, a zamiast niej stwo­rzył auto­no­micz­ne dzie­ło będą­ce po pro­stu ducho­wym i for­mal­nym spad­ko­bier­cą „Kevi­nów…”. Tak wła­śnie powstał „Alex sam w domu” (1997), a więc opo­wieść o star­ciu ponad­prze­cięt­nie inte­li­gent­ne­go chłop­ca z dowo­dzo­ną przez Pola­ka gru­pą najem­ni­ków pra­cu­ją­cych na zle­ce­nie pół­noc­no­ko­re­ań­skich terrorystów!

Czym zaska­ku­je otwar­cie fil­mu? Jaką rolę odgry­wa­ją w nim zwie­rzę­ta? Ile świą­tecz­ne­go kli­ma­tu uświad­czy­my w trak­cie sean­su? Czy Misia­el i Szy­mas pod­pi­su­ją się pod raczej nega­tyw­nym odbio­rem „Home Alo­ne 3”? Jak wypa­da zesta­wie­nie Ale­xa z Kevi­nem oraz najem­ni­ków z Marvem i Har­rym? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.