Pusty człowiek. Tom 1

W trzy­sta trzy­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia uciec od sza­rej rze­czy­wi­sto­ści i wraz z agen­ta­mi FBI i CDC popro­wa­dzić śledz­two w spra­wie epi­de­mii Puste­go Czło­wie­ka. Jak wywo­łu­ją­ca halu­cy­na­cje, ata­ki agre­sji czy sza­leń­stwo cho­ro­ba wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie spo­łe­czeń­stwa? Czy oso­by o poten­cja­le parap­sy­chicz­nym są bar­dziej podat­ne na zacho­ro­wa­nie? Jaki jest zwią­zek ogrom­ne­go suk­ce­su komer­cyj­ne­go pew­ne­go pasto­ra z desta­bi­li­za­cją kra­ju? Czym zasko­czy­ło mnie pol­skie wyda­nie tego komik­su Cul­le­na Bun­na? Jak oce­niam pozor­nie nie­dba­łe ilu­stra­cje Vane­sy R. Del Ray? Czy zamie­rzam obej­rzeć ekra­ni­za­cję tej histo­rii? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.