Deadlight

W sie­dem­dzie­sią­tym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas zapra­sza do wysłu­cha­nia recen­zji gry Deadli­ght (Tequ­ila Works, 2012), a przy oka­zji ogła­sza mały kon­kurs, w któ­rym moż­na wygrać wspo­mnia­ną grę oraz opo­wia­da o pla­nach na kolej­ne audy­cje i zada­je swo­im słu­cha­czom waż­ne pytanie.
UWAGA! Kon­kurs: 19:28 – 22:00
Zapo­wie­dzi i pyta­nie: 22: 00 – 30:39

Deadli­ght OST
Ofi­cjal­na stro­na gry

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.