Strefa Mroku 3x13 Once Upon a Time

Woodrow Mul­li­gan ma wyjąt­ko­we­go pecha. Nie tyl­ko nie może odna­leźć się w ota­cza­ją­cej go rze­czy­wi­sto­ści roku 1890, lecz nawet, gdy sta­je przed szan­są popra­wie­nia losu, wyda­je się, że tyl­ko pogar­sza już i tak trud­ne do znie­sie­nia wła­sne życie. Mul­li­gan co praw­da wyry­wa się – dosłow­nie – ze swo­ich cza­sów, ale przy­szłość, któ­rą odwie­dza, oka­zu­je się jesz­cze bar­dziej przy­tła­cza­ją­ca niż czas teraź­niej­szy-prze­szły w któ­rym przy­szło mu pier­wot­nie żyć. Czy jest nadzie­ja dla tego śmiał­ka? Jak odna­leźć praw­dzi­we szczę­ście? I pyta­nie być może naj­waż­niej­sze: czy cza­sy kina nie­me­go były okre­sem spo­ko­ju i har­mo­nii? Na te i wie­le innych pytań odpo­wie wyjąt­ko­wo trio: Łukasz „Żar­łok”, Rafał i Jacek. Miłe­go odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.