Ciemno, prawie noc

W dwie­ście trzy­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia dwie kocia­ry – Bogu­sia i Szy­mon – po raz kolej­ny wybie­ra­ją się do Wał­brzy­cha, by poznać histo­rię repor­ter­ki Ali­cji Tabor, jej rodzi­ny oraz trój­ki zagi­nio­nych, wał­brzy­skich dzie­ci. Co film Bory­sa Lan­ko­sza czer­pie z lite­rac­kie­go pier­wo­wzo­ru autor­stwa Joan­ny Bator? Czy „Ciem­no, pra­wie noc” to „hard­co­re­’o­wa Ali­cja w kra­inie cza­rów”, „natu­ra­li­stycz­ne gore” czy „kiep­ski kry­mi­nał”? A może coś jesz­cze inne­go? Co sądzi­my o wyco­fa­nej, mało­mów­nej Mag­da­le­nie Cie­lec­kiej? Czy Mar­cin Doro­ciń­ski słusz­nie tra­fił na pla­kat? Jakie obli­cza poka­za­li nam Buzek, Tre­la, Ogrod­nik i Gąsio­row­ska? Za co poko­cha­li­śmy Fron­czew­skie­go? Ile razy Bogu­sia zago­ści­ła w kinie? W któ­rej minu­cie sean­su Szy­mas zapła­kał po raz pierw­szy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.